Brand

brandverzekering afsluiten

Brandverzekeringen zijn zowel voor particulieren als bedrijven belangrijk.

Brandverzekeringen dekken materiële schade aan gebouwen en inhoud (bij particuliere polissen spreken we van woningen en inboedel), alsook (bij een bedrijfsschadeverzekering) immateriële schade ten gevolge van teruggang in brutowinst na een verzekerde schadeoorzaak. Deze polis is er in verschillende verschijningsvormen en met verschillende dekkingsvormen.

Waardebepaling voor brandverzekering

Bij gebouwen wordt als de verzekerde waarde (waardemaatstaf) de herbouwwaarde gebruikt. Bij inventaris en goederen respectievelijk de nieuw- en inkoopwaarde. Fundamenten zijn niet automatisch meeverzekerd, deze moeten separaat in de polis worden genoemd en in de vaststelling van de waarde worden betrokken. De waarde van objecten kan vooraf door een deskundige partij worden vastgesteld en als overeengekomen waarde in de polis worden opgenomen. Het voordeel hiervan is dat hiermee een zogenaamde onderverzekering wordt voorkomen. Verder kan een indexclausule ervoor zorgen dat de verzekerde sommen in de pas blijven met de waardeontwikkeling in en van verzekerde belangen.

Bedrijfsschadeverzekering en brandverzekeringen

Een bedrijfsschadeverzekering is altijd gekoppeld aan een materiële brandverzekering en geeft dekking voor dezelfde schadeoorzaken. De polis beoogt dekking te bieden voor immateriële schade, zoals het verlies of de vermindering van bruto winst. De bedrijfsschadeverzekering is er in de volgende verschijningsvormen:

- Bruto winstverzekering

Deze dekking is van belang voor bedrijven die afhankelijk zijn van het (voort)bestaan van haar locatie(s). Als het bedrijf door middel van het maken van uitsluitend extra kosten op een alternatieve locatie verder kan, is een extra kostenverzekering afdoende. Een vraag die van belang is, is de termijn waarbinnen het bedrijf weer volledig operationeel is, inclusief het herstel van marktverlies. Ook van belang om te weten is of er speciale leveranciers zijn, waarvan het bedrijf afhankelijk is. In dit geval kunnen deze met een vast percentage in de dekking worden meegenomen. Voor de dekking hoeft de materiële schade dan niet bij een onder de polis verzekerde locatie plaats te hebben, maar ook bij een leverancier.

- Exploitatiekostenverzekering

Deze bedrijfsschadeverzekering is bestemd voor instellingen zonder winstoogmerk. Van belang is het totaal van de exploitatierekening, inclusief een exploitatieoverschot of onder aftrek van een exploitatietekort.

- Extra kosten- / reconstructieverzekering

In het geval er geen belang bestaat bij het hebben van de oorspronkelijk verzekerde locatie biedt een extra kosten- en/of een reconstructieverzekering uitkomst. Het gaat hierbij om de kosten die noodzakelijk moeten worden gemaakt ten behoeve van het op peil brengen of houden van de omzet.

Brandverzekering afsluiten bij Groen Assurantiën

Uw brandverzekering afsluiten bij Groen Assurantiën? Dat kan! Neem contact op of laat uw telefoonnummer achter voor meer informatie.